نویسنده - قلی بیگلو

جوانان

نظارت و ارزشیابی از مدارس فوتبال

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، به منظور نظارت و ارزشیابی از مدارس فوتبال استان توسط علی داداشیان مسؤول کمیته جوانان هیأت فوتبال از مدارس...