مربیان

نامه دبیر کل فدراسیون به روسای هیاتهای فوتبال استانها

دبیر کل فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به روسای هیاتهای فوتبال استانها اعلام کرد که برگزاری هرگونه کلاس آموزشی باید با تایید کمیته آموزش فدراسیون فوتبال باشد.

دکتر علیرضا اسدی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، با ارسال نامه ای به روسای هیاتهای فوتبال استانها درباره برگزاری دوره های آموزشی و مربیگری اعلام کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت آموزش مربیگری و مدیریت و با توجه به وظیفه کمیته آموزش فدراسیون، از کلیه هیاتهای فوتبال می خواهم که برگزاری تمامی همایش ها، دوره های آموزشی و دانش افزایی و مدیریت را با هماهنگی و اخذ موافقت این کمیته برگزار کنند.
در ادامه نامه دکتر اسدی به روسای هیاتهای فوتبال آمده است: ضمن تاکید بر اجرای دقیق این بخشنامه، انتظار می رودکمال همکاری را با کمیته آموزش فدراسیون فوتبال داشته باشید. بدیهی است که در صورت برگزاری هرگونه دوره یا کلاس مربیگری و مدیریت بدون هماهنگی با کمیته آموزش، از نظر فدراسیون دوره مربوطه فاقد ارزش بوده و مسئولیت عواقب سوء ناشی از آن بر عهده برگزار کنند دوره خواهد بود.