برگزاری کلاس توجیهی فوتبال پایه ویژه مدارس فوتبال
مربیان

برگزاری کلاس توجیهی فوتبال پایه ویژه مدارس فوتبال

برگزاری کلاس توجیهی فوتبال پایه ویژه مدارس فوتبال

احد نظرزاده مسؤول کمیته مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ بمنظور آشنایی و آموزش مربیان شاغل در مدارس فوتبال و باشگاه های استان در رده های پایه و مدارس فوتبال کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان در نظر دارد کلاس توجیهی فوتبال پایه Crass Roots ویژه مدارس فوتبال را برای افراد واجد شرایط برگزار نماید.

1-حداقل سن 23 سال تمام

2- داشتن حداقل کارت مربیگری D آسیا

3- عدم داشتن پرونده انضباطی در هیأت فوتبال و فدراسیون فوتبال یا سایر تشکیلات قضایی

4- مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه

به مربیان شرکت کننده در این دوره گواهینامه شرکت در دوره و مجوز فعالیت در مدارس فوتبال به مدت 2 سال اعطاء میگردد و ضمناً مربیانیکه در این دوره شرکت نکرده باشند حق فعالیت در مدارس فوتبال را ندارند.