جلسه مشترک ریاست با هیأت فوتبال شهرستان میانه
امور شهرستان ها

جلسه مشترک ریاست با هیأت فوتبال شهرستان میانه

جلسه مشترک ریاست با هیأت فوتبال شهرستان میانه

به منظور بررسی مشکلات فوتبال میانه جلسه ای با حضور ریاست هیأت فوتبال استان و رئیس اداره ورزش و جوانان میانه- رئیس هیأت فوتبال میانه و مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان در دفتر ریاست هیأت فوتبال استان تشکیل یافت.

در این جلسه هر یک از حاضرین نقطه نظرات خود را در مورد فوتبال شهرستان میانه بیان نمودند و ریاست هیأت فوتبال استان در ادامه سیاست کلی ورزش فوتبال را در استان بیان و خواستند که در راستای پیشرفت فوتبال استان خط و اصول مقام معظم رهبری را الگو قرار دهند و سیاست را وارد ورزش نکنند.

سپس آقای نوائی رئیس اداره ورزش و جوانان میانه گزارشی از فعالیت هیأت فوتبال این شهرستان را ارائه و از زحمات آقای فرهادی رئیس هیأت فوتبال میانه تشکر و قدردانی نموده و اظهار کردند ما به همکاری خود با آقای فرهادی در جهت پیشرفت فوتبال میانه ادامه خواهیم داد.