مصوبات دومین جلسه شورای ورزش مهربان با حضور ریاست هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی
امور شهرستان ها

مصوبات دومین جلسه شورای ورزش مهربان با حضور ریاست هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

مصوبات دومین جلسه شورای ورزش مهربان با حضور ریاست هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

برابر دعوت رسمی رئیس اداره ورزش و جوانان مهربان از ریاست هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی جهت بازدید و بررسی مشکلات و متعاقب تشکیل جلسه در بخشداری مهربان که در پی آن مصوبات قابل توجهی نیز داشت.

اهم مصوباتی که تصویب شد به قرار ذیل می باشد:

مقرر گردید زمین چمن طبیعی مهربان پس از تملک مساعدت های لازم از ارگانها ی ذیربط اخذ و هیأت فوتبال استان نیز جهت بهره برداری مجدد آن کمک نماید.

مقرر گردید شهرداری مهربان مسؤولیت یک تیم از جوانان و یک تیم از بزرگسالان را برعهده گرفته و راهی مسابقات نماید.

مصوب گردید حق شرکت تیم های شرکت کننده از سوی هیأت فوتبال استان حداقل مبلغ گرفته شود و هزینه برگزاری کلاسهای داوری و مربیگری با هزینه هیأت فوتبال استان انجام پذیرد.

مقرر گردید فنس کشی زمین فوتبال نیز با مساعدت هیأت فوتبال شهرستان سراب انجام پذیرد.

همچنین مقرر گردید در صورت تشکیل تیم فوتسال بانوان مهربان هیأت فوتبال استان تجهیز تیم را برعهده گیرد.