جوانان

گزارش تصویری نظارت و ارزشیابی مدارس فوتبال(۱)

فستیوال مشترک زیر ۱۰ سال مدرسه فوتبال ستارگان عجبشیر با مدرسه فوتبال پیشگامان بناب در زمین چمن عجبشیر .
تعداد تیمها : ۱۰-
تعداد فوتبال آموز ۱۰۰ نفر
استعدادیاب : ۴ مربی

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال کسری

نظارت ارزشیابی مدرسه فوتبال مهدیه تبریز

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال دکتر دبیری

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال سبزپوشان تبریز

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال محمد زاده

نظارت وارزشبابی مدرسه فوتبال ولیعصر

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال بنیاد

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال شهید فهمیده

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال آلپ مراغه

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال نود تبریز

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال ستارخان

نظارت وارزشیابی مدرسه فوتبال آراز

نظارت و ارزشیابی مدرسه فوتبال نخبگان تبریز