اجرائی کشوری

کفه ترازو بازی را به نفع تراکتورسازی سنگین کرد

تراکتور سازی تبریز با اتحاد بازی هجومی و حمایت تماشاگران سعی در رسیدن به گل داشت . تراکتور سازی تبریز با اتحاد بازی هجومی و حمایت تماشاگران سعی در رسیدن به گل داشت . حرکت های مداوم اکرامی از جناح چپ و ضربات راه دور پولادی و میدانداری مهدی کیانی کفه ترازو را در اغلب اوقات بازی به نفع تراکتورسازی سنگین کرد . با این حال مقاومت نیز با بازیسازی کریمیان و هماهنگی او با صبری در میانه زمین ضرباهنگ بازی را کنترل و هنگام تهاجم با حرکات کوهنورد و شیلیک های متوسل زاده و ضد حملات در جستجوی هدف بود. تراکتورسازی با همراهی تماشاگران در اکثر دقایق بازی روحیه و انگیزه پیروزی داشت با این حال تیم مهمان با درک شرایط مسابقه به اداره توپ پرداخت تا زمان رقابت سپری شده و با امتیاز به شیراز برگردد . مهارت فنی جاسم کرار و تکنیک افشه در این پیکار می توانست نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار دهد هر چند تراکتورسازی از اقبالی بلند برخوردار نبود تا ضربه جاسم کرار به جای تور به تیر دروازه اصابت کرده و آه از نهاد تماشاگران بلند شود.