ریاست

هیات فوتبال استان 5 فاکتور اصلی را بعنوان مولفه های اصلی طرح در نظر گرفته است

جواد ششگلانی رئیس هیات فوتبال استان آذربایججانشرقی و نماینده فدراسیون فوتبال گفت… جواد ششگلانی رئیس هیات فوتبال استان آذربایججانشرقی و نماینده فدراسیون فوتبال گفت 5 فاکتور اصلي مديريت فوتبال – باشگاه ها و مسابقات – جوانان و پايه – آموزش مربيان و آموزش داوران را به عنوان مولفه هاي اصلي طرح در نظر گرفته و در کنار آن مولفه هاي فوتسال – فوتبال بانوان و بازاريابي ورزش را نيز در مرحله بعدي اين فرآيند مد نظر قرار داده است.
وي تصريح کرد: تحکيم هيات هاي شهرستاني و توسعه فعاليت آنها نيز از مهمترين اهداف مد نظر اين طرح است که طي چهار مرحله ارزيابي – برنامه ريزي – اجرا و بررسي محقق خواهد شد.
تاکنون دو مرحله طرح آسيا ويژن با حمايت کنفدراسيون فوتبال آسيا در شهرهاي اصفهان ، شيراز، قزوين و همدان به مرحله اجرا در آمده است و اين طرح رشد و توسعه فوتبال در بخش هاي آموزشي، فني و تئوري را در کشورهاي آسيايي و با سرمايه گذاري کنفدراسيون فوتبال آسيا پيگيري مي کند.