اجرائی کشوری

قاسم حدّادی فر در تراکتور سازی

بازیکن تیم ذوب آهن اصفهان جهت گذراندن خدمت سربازی رسما به تیم تراکتور سازی تبریز پیوست. بازیکن تیم ذوب آهن اصفهان جهت گذراندن خدمت سربازی رسما به تیم تراکتور سازی تبریز پیوست.
حدادی فر متولد سال ۱۳۶۲ بوده و با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را امضاء و از تاریخ ۲۹/۹/۹۰ به ثبت رساند تا بدین طریق خدمت مقدس سربازی خود را در این تیم سپری نماید.