نشست تخصصی کمیته اجرائی کشوری با ریاست
اجرائی کشوری

نشست تخصصی کمیته اجرائی کشوری با ریاست

نشست تخصصی کمیته اجرائی کشوری با ریاست

آقای جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان تمامی موارد مطرح شده را جمع بندی نمود و یادآور شد جهت مرتفع نمودن مشکلات تشکیل جلسه با اداره ورزش و جوانان و باشگاه تراکتورسازی تبریز را در اولویت کارهای خود قرار دهند و با توجه به حجم کار این کمیته مقرر نمودند تقسیم کار نمایند تا فشار کاری کمتر گردد.