اجرائی کشوری

جلسه ویژه فدراسیون فوتبال در خصوص اتفاقات دیدار تراکتورسازی- سایپا

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، این جلسه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در فدراسیون فوتبال برگزار شد. این جلسه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در فدراسیون فوتبال برگزار شد.
در این دو نشست که با حضور مهدی تاج ،عزیز اله محمدی ،مهدی محمد نبی ،حسین عسگری ،اسماعیل حسن زاده و امیر حسین حسینی در دفتر نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال برگزار شد، ضمن بررسی کلیه مستندات ارائه شده در خصوص این دیدار و همچنین بررسی گزارش ناظر داوری در خصوص موارد مختف آن بحث و تبادل نظر شد و در نهایت پیشنهاد شد تا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بررسی همه جانبه مستندات رای درخور حوادث این دیدار را صادر کند و برخی از تخلفات این دیدار به هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال ارجاع شد.