انضباطی

تذکر کمیته انضباطی به مایلی کهن و کمالوند

کمیته انضباطی با ارسال نامه ای به سایپا البرز و تراکتورسازی تبریز از باشگاهها خواست تا تذکرات لازم را به سرمربیان تیم های خود در خصوص مصاحبه با رسانه های شنیداری و گفتاری دهند… کمیته اضنباطی فدراسیون ضمن گوشزد کردن به رعایت جمیع مقررا ت ماده ۲۳ آئین نامه انضباطی به محمد مایلی کهن و فراز کمالوند برای آخرین بار اخطار داد که در صورت هرگونه مصاحبه غیر فنی و اظهار نظر های پراکنده و غیر مرتبط با مسابقه و خارج از حوزه صلاحیت خود از انجام مصاحبه و در ادامه محرومیت از همراهی تیم خود را خواهد شد.ضمنا مدیران باشگاههای یاد شده به منظور پرهیز از تبعات ناشی از تصمیات بعدی،ملکف و ملزم شدند تا بر حسن اجرای تصمیم کمیته انضباطی نظارت کنند و نامبردگان را به انجام آن مکلف و از سرمربیان خود تعهد کتبی بگیرند.