اجرائی کشوری

تجهیز هیات فوتبال شهرستانها

زاهی مسئول کمیته تدارکات و پشتیبانی هیات فوتبال استان خبر داد… در پی دستور ریاست محترم هیات فوتبال استان و سیاست های این هیات در سال 90 مقرر گردیده شهرستان هایی که فاقد ملزومات اداری (کامپیوتر،فاکس،تلویزیون و …) هستند تجهیز گردند.
وی اضافه کرد براساس دستوراین کمیته اقدامات خود را نسبت به تجهیز شهرستانهاشروع کرده است امید است تا شش ماهه اول سال کلیه شهرستان های این استان تجهیز شوند.