اجرائی کشوری

تجهیز دفاتر استادیوم یادگار امام

زاهی مسئول کمیته پشتیبانی و تدارکات هیات فوتبال استان اعلام کرد… زاهی مسئول کمیته پشتیبانی و تدارکات هیات فوتبال استان اعلام کرد؛با مشارکت باشگاه های تراکتورسازی و شهرداری تبریز و با همکاری اداره کل تربیت بدنی استان و اداره تربیت بدنی تبریز بر اساس دستورریاست محترم هیات فوتبال استان دفاتر استادیوم یادگار امام تجهیز شد.
زاهی اضافه کرد نواقصات جزئی هم وجود دارد که انشا اله به همت مسئولین تا آغاز لیگ یازدهم برطرف خواهد شد.