فوتسال

برنامه مقدماتی دوررفت فوتسال نوجوانان استان درفصل سال۹۷-۹۸

ردیف روز تاریخ زمان نام تیم ها محل مسابقه شهرستان هفته گروه
۱ پنجشنبه ۲۷/۱۰/۹۷ ۱۶ مقاومت بسیج شبستر –  دومان آذرشهر تربیت بدنی شبستر اول اول
۲ پنجشنبه ۲۷/۱۰/۹۷ ۱۶ اهرجوان ارسباران –  منتخب هوراند ولیعصر اهر اول دوم
۳ پنجشنبه ۲۷/۱۰/۹۷ ۳۰/۱۴ ستارگان امید آذربایجان –  داتیس آذربایجان علمی کاربردی تبریز اول دوم
۴ پنجشنبه ۲۷/۱۰/۹۷ ۱۶ شهید نیکنامی میانه – املاک خاوران باسمنج شهید جعفری میانه اول سوم
۵ یکشنبه ۳۰/۱۰/۹۷ ۱۵ ملکی تبریز – اسبهار ارسباران سردرود سردرود اول سوم
۶ پنجشنبه ۴/۱۱/۹۷ ۱۵ گل آغاج آذرشهر – مقاومت بسیج شبستر پیام نور آذرشهر دوم اول
۷ پنجشنبه ۴/۱۱/۹۷ ۱۶ دومان آذرشهر – ویتانواارس(viTANovAARAS پیام نور آذرشهر دوم اول
۸ پنجشنبه ۴/۱۱/۹۷ ۱۵/۱۵ شایگان آرمین آذربایجان – ستارگان امید آذربایجان هلال احمر تبریز دوم دوم
۹ پنجشنبه ۴/۱۱/۹۷ ۱۶ داتیس آذربایجان – اهرجوان ارسباران المهدی تبریز دوم دوم
۱۰ پنجشنبه ۴/۱۱/۹۷ ۱۴ نام آوران تبریز – ملکی تبریز آفتاب تبریز دوم سوم
۱۱ پنجشنبه ۴/۱۱/۹۷ ۱۶ اسبهار ارسباران – شهید نیکنامی میانه ولیعصر اهر دوم سوم
۱۲ پنجشنبه ۱۱/۱۱/۹۷ ۱۶ ویتانواارس(viTANovAARAS – آنا گروه تابان کندرود شجاع هادی شهر سوم اول
۱۳ پنجشنبه ۱۱/۱۱/۹۷ ۱۶ دومان آذرشهر –  گل آغاج آذرشهر پیام نور آذرشهر سوم اول
۱۴ پنجشنبه ۱۱/۱۱/۹۷ ۱۶ اهرجوان ارسباران –  شایگان آرمین آذربایجان ولیعصر اهر سوم دوم
۱۵ پنجشنبه ۱۱/۱۱/۹۷ ۱۶ منتخب هوراند – داتیس آذربایجان تختی هوراند سوم دوم
۱۶ پنجشنبه ۱۱/۱۱/۹۷ ۱۶ املاک خاوران باسمنج – اسبهار ارسباران فجر باسمنج سوم سوم
۱۷ پنجشنبه ۱۱/۱۱/۹۷ ۱۶ شهید نیکنامی میانه – نام آوران تبریز شهید جعفری میانه سوم سوم
۱۸ پنجشنبه ۱۸/۱۱/۹۷ ۱۶ گل آغاج آذرشهر – آنا گروه تابان کندرود پیام نور آذرشهر چهارم اول
۱۹ پنجشنبه ۱۸/۱۱/۹۷ ۱۶ مقاومت بسیج شبستر —  ویتانواارس(viTANovAARAS دانشگاه آزاد شبستر چهارم اول
۲۰ پنجشنبه ۱۸/۱۱/۹۷ ۱۵/۱۵ ستارگان امید آذربایجان –  اهرجوان ارسباران علمی کاربردی تبریز چهارم دوم
۲۱ پنجشنبه ۱۸/۱۱/۹۷ ۱۵/۱۵ شایگان آرمین آذربایجان –  منتخب هوراند هلال احمر تبریز چهارم دوم
۲۲ پنجشنبه ۱۸/۱۱/۹۷ ۱۵ ملکی تبریز – شهید نیکنامی میانه سردرود سردرود چهارم سوم
۲۳ پنجشنبه ۱۸/۱۱/۹۷ ۱۴ نام آوران تبریز – املاک خاوران باسمنج آفتاب تبریز چهارم سوم
۲۴ دوشنبه ۲۲/۱۱/۹۷ ۱۶ مقاومت بسیج شبستر- آنا گروه تابان کندرود دانشگاه آزاد شبستر معوقه اول
۲۵ پنجشنبه ۲۵/۱۱/۹۷ ۱۶ آنا گروه تابان کندرود – دومان آذرشهر تربیت بدنی کندرود پنجم اول
۲۶ پنجشنبه ۲۵/۱۱/۹۷ ۱۶ ویتانواارس(viTANovAARAS – گل آغاج آذرشهر شجاع هادی شهر پنجم اول
۲۷ پنجشنبه ۲۵/۱۱/۹۷ ۱۶ داتیس آذربایجان –  شایگان آرمین آذربایجان المهدی تبریز پنجم دوم
۲۸ پنجشنبه ۲۵/۱۱/۹۷ ۱۶ منتخب هوراند –  ستارگان امید آذربایجان تختی هوراند پنجم دوم
۲۹ پنجشنبه ۲۵/۱۱/۹۷ ۱۶ اسبهار ارسباران – نام آوران تبریز ولیعصر اهر پنجم سوم
۳۰ پنجشنبه ۲۵/۱۱/۹۷ ۱۶ املاک خاوران باسمنج – ملکی تبریز فجر باسمنج پنجم سوم