امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان هشترود

دری مسؤول امورشهرستانها هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ به منظور بازدید از شهرستان هشترود و نحوه فعالیت هیأت فوتبال با رئیس محترم اداره ورزش و جوانان آقای مقدمی و دبیر هیأت فوتبال شهرستان آقای رحیم فاروقی در اداره ورزش و جوانان جلسه برگزار و در خصوص همکاریهای لازم و کمک به هیأت فوتبال شهرستان بحث و بررسی بعمل آمد و در ادامه از محل چمن استادیوم – کمیته فوتسال و دفتر هیأت فوتبال شهرستان بازدید بعمل آمد.