اجرائی کشوری

اقدام زشت و ناشایست

دو بازیکن تیم فوتبال شاهین بوشهر در حال گرم کردن اقدام به کارهای غیر اخلاقی نمودند… دو بازیکن تیم فوتبال شاهین بوشهر در حال گرم کردن اقدام به کارهای غیر اخلاقی نمودند؛
در دقیقه 65 بازی دو تیم شهرداری تبریز و شاهین بوشهر از هفته هشتم که در استادیوم یادگار امام (ره) تبریز برگزار می شد بازیکن تیم شاهین بوشهر ص.ک در دیدگان عکاسان و تصویر برداران به سمت دیوار در حال دفع ادرار مورد اعتراض قرار می گیرد و متاسفانه م.م دیگر بازیکن این تیم خطاب به شاهدان ماجرا که اعتراض کرده بودند واکنش زشت تر از ص.ک را شاهد شدند که دور از شآن بازیکن می باشد در استادیوم رخ داد که جای تآمل دارد.