امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان مرند

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، بمنظور هماهنگی هر چه بیشتر جلسه ای با حضور آقای یحیوی رئیس اداره ورزش و آقای فقیهی معاونت محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند و آقای گودرزی رئیس هیأت فوتبال شهرستان مرند برگزار گردید.

در این جلسه بمنظور بررسی عملکرد شش ماهه اول سال 97 با حضور روسای هیأت فوتبال شهرستانها در تاریخ 97/8/29 در شهرستان مرند بحث و بررسی بعمل آمد و مقرر گردید این جلسه راس ساعت 10:30 در این شهرستان برگزار گردد.