اجرائی کشوری

16 خرداد تا 16 تير زمان نقل و انتقالات فوتسال

سازمان ليگ فوتسال درباره فصل نقل و انتقالات اطلاعيه‌اي صادر كرد… با توجه به اينكه تاريخ نقل و انتقالات ليگ برتر فوتسال در فصل 90-89 مورخ 16 خرداد الي 16 تير مصوب شده است و ضمن اينكه اخبار و شايعاتي مبني بر بستن قرارداد توسط برخي از بازيكنان و باشگاه ها با قيمت هاي غيرمتعارف مطرح است، بر همين اساس به كليه افراد ذينفع ياد آور مي شود ضمن رعايت اصول و مقررات به نحوي اقدام شود تا شرايط رقابت سالم در ليگ برتر فوتسال حاصل شود.
ضمنا قراردادهايي قابل قبول است كه مفاد و مبالغ آن در تاريخ مجاز در هيات هاي فوتبال استان ها ثبت شود.