اجرائی کشوری ریاست فوتسال

گزارش تصویری از جلسه استعدادیاب های فوتبال و فوتسال استان با حضور ششگلانی