ریاست

نامه هیأت فوتبال استان به مالک ماشین سازی تبریز

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نامه پاسخ رئیس هیأت فوتبال استان به مالک باشگاه ماشین سازی تبریز به شرح ذیل می باشد: