اجرائی کشوری

منطقی مدیر رسانه باشگاه تراکتورسازی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مصطفی منطقی بعنوان مدیر رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز معرفی و قرارداد خود را با حضور در هیأت فوتبال استان به ثبت رساند تا در ادامه فعالیت خود بعنوان مدیر رسانه باشگاه انجام وظیفه نماید.