اجرائی کشوری

ممنوعیت فعالیت بازیکنان سرباز در تیمهای غیر نظامی

ستاد کل نیروهای مسلح با اتشار ابلاغیه ای فعالیت بازیکنان سرباز … ستاد کل نیروهای مسلح با اتشار ابلاغیه ای فعالیت بازیکنان سرباز در تیمهای غیر نظامی را ممنوع اعلام کرد.
در این ابلاغیه آمده است در صورت مشاهده برابر قانون با فرد خاطی رفتار خواهد شد.
قابل ذکر است فقط به ورزشکارانی مجوز بازی در باشگاه های غیر نظامی داده می شود که تنها کمتر از دو ماه به خدمت آنان باقی مانده باشد.