جوانان

مدارک لازم جهت تمدید مجوز مدارس فوتبال سال 1400

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی و به نقل از کمیته جوانان هیأت فوتبال استان مدارک لازم جهت تمدید مجوز مدارس فوتبال سال 1400 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1 – درخواست کتبی به ریأست هیأت فوتبال استان و شهرستان

2 – داشتن اعتبار پروانه باشگاه کمیسیون ماده پنچ

3 – تائیدیه هیأت فوتبال استان برای مدیر و مربیان و صلاحیت فنی محل آموزش طبق آیین نامه

4- کپی مدرک مربیگری درجه B  آسیا برای مدیر فنی (برابر اصل )

5- کپی قرارداد محل آموزش استیجاری یا مالکیت (برابر اصل )

6- واریزی فیش برای تمدید مجوز مدرسه فوتبال

الف : 3.000.000 ریال به شماره حساب 0109260750006 بانک ملی شعبه ابوریحان ویا واریز  از طریق کارتخوان موجود در دبیرخانه هیأت

ب : حق عضویت حقوقی فدراسیون فوتبال مبلغ 2.500.000 ریال و حق عضویت حقیقی فوتبال آموزان مبلغ 220.000 ریال   ازطریق سامانه فدراسیون فوتبال به آدرس   db.ffiri.ir

 

مدارک کمیته امنیت وحراست هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

1-کپی تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی

2-کپی پایان خدمت

3-کپی  گواهی سوء پیشینه وگواهی عدم اعتیاد

4 کپی آخرین مدرک تحصیلی

5-کپی احکام  مدیریتی اعم از ورزشی وغیر ورزشی

6-کپی احکام ورزشی

 

لازم به ذکر است جهت تمدید مجوز مدرسه فوتبال ضمن بهمراه داشتن مدارک (اصل مجوز –واریزی فیش بند 12 مدارک کمیته امنیت وحراست ) به کمیته عضوگیری هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی مراجعه نمائید.