ریاست

ماشین سازی تبریز واگذار شد

به گزارش سایت هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی, باشگاه ماشین سازی با حمایت هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی به دکتر یونس قربانی واگذار شد.

پیرو پیگیری های ریاست هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی با انصراف مهندس زنوزی از مالکیت باشگاه ماشین سازی، این باشگاه به آقای دکتر یونس قربانی واگذار شد.

طی جلسه ای با حضور رئیس هیات فوتبال استان و نماینده مالک سابق باشگاه ماشین سازی تبریز و مالک جدید اقدامات واگذاری این باشگاه انجام شد.