امور شهرستان ها

سلطان زاده سرپرست هیأت فوتبال شهر یامچی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، با ابلاغ حاج رحیم علمی نائب رئیس هیأت فوتبال استان آقای محمد سلطان زاده بعنوان سرپرست هیأت فوتبال شهر یامچی بمدت سه ماه منصوب گردید.