اجرائی کشوری

سازمان لیگ برتر مکانهای مصاحبه رسانه ها با بازیکنان و مربیان را اعلام کرد؛

سازمان لیگ حرفه ای با ارسال نامه های به باشگاههای حاضر در لیگ برتر مکانهای مصاحبه رسانه ها با بازیکنان و مربیان را طبق ماده 56 مقررات AFC اعلام کرد … سازمان لیگ برتر مکانهای مصاحبه رسانه ها با بازیکنان و مربیان را در حالی اعلام کرد که اگر غیر از مکانهای مشخص شده مصاحبه از صورت افراد انجام شود ،مشمول جریمه می شوند.

برهمین اساس سالن کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی که شامل سرمربی و یک بازیکن اصلی می شود و کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی فقط سرمربی در آن حضور دارد و رسانه ها می توانند مصاحبه کنند.

همچنین منطقه MIXED ZONE مسیر بین رختکن تیم تا اتوبوس تیم می باشد که بازیکنان و کادر فنی برای خروج از استادیوم از آن عبور می کنند و می توانند برای انجام مصاحبه مستقیم با بازیکنان و کادر فنی مورد استفاده قرار گیرد .بر همین اساس انجام مصاحبه با رسانه ها امری اختیاری است.

گفتنی است، طبق ماده 53 آئین نامه هیچگونه رسانه نوشتاری،رادیو و گزارشگر حق ورود به موحوطه زمین و بین زمین و سکوی تماشاچیان را ندارد و فقط عکاسان،فیلمبرداران شبکه های تلویزیونی و گروه فیلمبرداری پخش مستقیم بازی بر اساس مقررات حق ورود به محوطه زمین را دارند.

همچنین ورود رسانه ها به محل رختکن تیم ها نیز ممنوع می باشد.