اجرائی کشوری

حسن آذرنیا در تراکتورسازی تبریز

طی حکمی محمدحسین جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز سرپرست جدید تیم تعیین گردید… محمد حسین جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز طی حکمی حسن آذرنیا را که از بازیکنان سابق تیم تراکتورسازی و از مربیان نام آشنای و مدرس رسمی کنفدراسیون فونبال آسیا به عنوان سرپرست جدید تیم تراکتورسازی تعیین شد.