اجرائی کشوری

جلسه رئیس فدراسیون فوتبال با اعضاء هیات فوتبال استان

در این جلسه ابتدا رئیس هیات فوتبال استان در خصوص وضعیت موجود و امکانات هیات مطالبی را ایراد نمود. سپس … در این جلسه ابتدا رئیس هیات فوتبال استان در خصوص وضعیت موجود و امکانات هیات مطالبی را ایراد نمود. سپس مسئول کمیته ها موارد و مشکلات خود را طرح نمودند که ریاست محترم فدراسیون فوتبال به تک تک موارد و سوالات مطرح شده بطور کامل جواب دادند.