اجرائی کشوری ریاست فوتسال

جلسه استعدادیاب های فوتبال و فوتسال استان با حضور ششگلانی

به گزارش سایت هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جلسه استعدادیاب های فوتبال و فوتسال با حضور جواد ششگلانی ریاست محترم هیأت فوتبال استان برگزار شد.

در این دیدار صادق پور حسین سر استعدادیاب فوتبال استان و حسین قضایی سراستعدادیاب فوتسال استان به ارائه گزارش عملکرد استعدادیاب ها پرداختند. در ادامه هر کدام از استعدادیاب ها پیشنهادات خود را در مورد فوتبال و فوتسال بیان کردند.

بعد از صحبت های استعدادیاب ها، جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال با تقدیر از زحمات این عزیزان، پاسخ سوال های پیش آمده را داد.

در خاتمه این دیدار با اهدای لوح از زحمات استعدادیاب ها تقدیر بعمل آمد.