اجرائی کشوری

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به اصلاحات مفاد اساسنامه هیات های فوتبال استانی

نشستی با حضور اعضای منتخب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به اصلاحات مفاد اساسنامه هیات های فوتبال استانی در دفتر دبیرکل فدراسیون فوتبال برگزار شد. در این نشست که با حضور مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون و روسای هیات های استانی اصفهان ، فارس ، آذربایجان شرقی ، فارس ، مرکزی ، همدان ، دفتر امور استانهای فدراسیون فوتبال ، دپارتمان ویژن فدراسیون و هچنین نماینده سازمان ترببت بدنی در دفتر مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال برگزار شد پیشنهادات اصلاحی جهت تصویب به هیات رئیسه فدراسیون ارائه خواهد شد.