اجرائی کشوری

برنامه کامل رقابت‌های لیگ برتر در فصل پانزدهم این رقابت‌ها مشخص شد

قرعه کشی پانزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر شب گذشته در سالن اجتماعات برج میلاد برگزار شد و برنامه کامل این رقابت‌ها به شرح زیر مشخص شد:

هفته اول:
تراکتورسازی – نفت تهران
استقلال خوزستان – سپاهان
فولاد خوزستان – پیکان یا راه آهن
استقلال اهواز – صبای قم
سایپا – گسترش فولاد
ملوان – ذوب آهن
سیاه جامگان – استقلال
پرسپولیس – پدیده

هفته دوم:
گسترش فولاد تبریز ـ تراکتورسازی
پرسپولیس ـ استقلال خوزستان
پدیده ـ فولاد خوزستان
سیاه‌جامگان ـ استقلال اهواز
نفت تهران ـ صبای قم
استقلال ـ ملوان
پیکان یا راه‌آهن ـ سایپا
ذوب آهن ـ سپاهان

هفته سوم:
تراکتورسازی ـ پیکان یا راه‌آهن
فولاد خوزستان ـ استقلال خوزستان
ملوان ـ استقلال اهواز
گسترش فولاد تبریز ـ صبای قم
استقلال تهران ـ ذوب‌آهن
سپاهان ـ پرسپولیس
سیاه‌جامگان ـ نفت تهران
سایپا ـ پدیده

هفته چهارم:
پدیده ـ تراکتورسازی
استقلال خوزستان ـ سایپا
سپاهان ـ فولاد خوزستان
استقلال اهواز ـ استقلال تهران
پیکان یا راه‌آهن ـ صبای قم
نفت تهران ـ ملوان
پرسپولیس ـ ذوب‌آهن
گسترش فولاد ـ سیاه‌جامگان

هفته پنجم:
تراکتورسازی ـ استقلال خوزستان
فولاد خوزستان ـ پرسپولیس
ذوب‌آهن ـ استقلال اهواز
صبای قم ـ پدیده
استقلال ـ نفت تهران
سیاه‌جامگان ـ پیکان یا راه‌آهن
سایپا ـ سپاهان
ملوان ـ گسترش فولاد تبریز

هفته ششم:
سپاهان ـ تراکتورسازی
استقلال خوزستان ـ صبای قم
فولاد خوزستان ـ ذوب‌آهن
نفت تهران ـ استقلال اهواز
گسترش فولاد تبریز ـ استقلال تهران
پیکان یا راه‌آهن ـ ملوان
پرسپولیس ـ سایپا
پدیده ـ سیاه‌جامگان

هفته هفتم:
پرسپولیس ـ تراکتورسازی
سیاه‌جامگان ـ استقلال خوزستان
سایپا ـ فولاد خوزستان
گسترش ـ استقلال اهواز
صبای قم ـ سپاهان
استقلال تهران ـ پیکان یا راه‌آهن
ذوب‌آهن ـ نفت تهران
ملوان ـ پدیده

هفته هشتم:
فولاد خوزستان ـ تراکتورسازی
استقلال خوزستان ـ ملوان
پیکان یا راه‌آهن ـ استقلال اهواز
پرسپولیس ـ صبای قم
پدیده ـ استقلال تهران
سپاهان ـ سیاه‌جامگان
گسترش فولاد تبریز ـ نفت تهران
سایپا ـ ذوب‌آهن

هفته نهم:
تراکتورسازی ـ سایپا
استقلال تهران ـ استقلال خوزستان
صبای قم ـ‌ فولاد خوزستان
استقلال اهواز ـ پدیده
نفت تهران ـ پیکان یا راه‌آهن
ملوان ـ سپاهان
سیاه‌جامگان ـ پرسپولیس
ذوب‌آهن ـ گسترش فولاد تبریز

هفته دهم:
تراکتورسازی ـ ذوب‌آهن
استقلال خوزستان ـ استقلال اهواز
فولاد خوزستان ـ سیاه‌جامگان
سایپا ـ صبای قم
سپاهان ـ استقلال تهران
گسترش فولاد تبریز ـ پیکان یا راه‌آهن
پدیده ـ نفت تهران
پرسپولیس ـ ملوان

هفته یازدهم:
صبای قم ـ تراکتورسازی
نفت تهران ـ استقلال خوزستان
ملوان ـ فولاد خوزستان
استقلال اهواز ـ سپاهان
استقلال ـ‌ پرسپولیس
ذوب‌آهن ـ پیکان یا راه‌آهن
سیاه‌جامگان ـ سایپا
گسترش فولاد تبریز ـ پدیده

هفته دوازدهم:
تراکتورسازی ـ سیاه‌جامگان
استقلال خوزستان ـ گسترش فولاد تبریز
فولاد خوزستان ـ استقلال
پرسپولیس ـ استقلال اهواز
صبای قم ـ ذوب‌آهن
پدیده ـ پیکان یا راه‌آهن
سایپا ـ ملوان
سپاهان ـ نفت تهران

هفته سیزدهم:
ملوان ـ تراکتورسازی
پیکان یا راه‌آهن ـ استقلال خوزستان
استقلال اهواز ـ‌ فولاد خوزستان
سیاه‌جامگان ـ صبای قم
استقلال تهران ـ سایپا
گسترش ـ سپاهان
نفت تهران ـ پرسپولیس
ذوب‌آهن ـ پدیده

هفته چهاردهم:
تراکتورسازی ـ استقلال تهران
استقلال خوزستان ـ پدیده
فولاد خوزستان ـ نفت تهران
سایپا ـ استقلال اهواز
صبای قم ـ ملوان
سپاهان ـ پیکان یا راه‌آهن
پرسپولیس ـ گسترش فولاد تبریز
سیاه‌جامگان ـ ذوب‌آهن

هفته پانزدهم:
استقلال اهواز ـ تراکتورسازی تبریز
ذوب‌آهن ـ استقلال خوزستان
گسترش فولاد ـ‌ فولاد خوزستان
استقلال تهران ـ صبای قم
پرسپولیس ـ پیکان یا راه‌آهن
پدیده ـ سپاهان
سایپا ـ نفت تهران
ملوان ـ سیاه‌جامگان
گفتنی است، زمان مسابقات متعاقباً اعلام خواهد شد.