برپسب - گسترش فولاد در مصاف با حریف خود امتيازات بازي را تقسيم کرد.