برپسب - کریم اصغرزاده ناظر داوری دیدار رهپویان رضوانشهر، بعثت کرمانشاه