برپسب - نفت تهران با سه گل از سد تیم تراکتورسازی گذشت