برپسب - مهدی مرشدی دیدار کشاورز قزوین و چکاد آتیه جوان شهریار را سوت می زند