برپسب - مهاجم الجيش ديدار با تراکتورسازي را از دست داد