برپسب - معصومه اعلایی

بانوان داوران روابط عمومی فوتسال

معصومه اعلایی، وقت نگهدار دیدار بانوان البرز زنجان – بانوان سیه جامگان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، معصومه اعلایی از استان آذربایجان شرقی به عنوان وقت نگهدار دیدار بانوان البرز زنجان – بانوان سیه...