برپسب - مس سونگون ورزقان در مصاف با فرش آرا مشهد صاحب برتری شد