برپسب - ماشین سازی تبریز فولاد یزد را با شکست بدرقه کرد