برپسب - ماشین سازی تبریز بازی را به حریف خوداستقلال اهواز واگذار کرد