برپسب - علوی: ماشین سازی بدون مصدوم و محروم به مصاف پاس می‌رود