برپسب - سبزقباها در پی شکستن طلسم باغشمال برای بازگشت به جمع بالانشینان