برپسب - ديدار تيم هاي گسترش فولاد تبریز با ملوان بندر انزلی، به دليل بارندگي شديد به روز یکشنبه موکول گردید.

اجرائی کشوری

ديدار تيم هاي گسترش فولاد تبریز با ملوان بندر انزلی، به دليل بارندگي شديد به روز یکشنبه موکول گردید.

ديدار تيم هاي گسترش فولاد تبریز با ملوان بندر انزلی قرار بود ساعت 17:30 روز شنبه 22 فروردین برگزار گردد اما طی جلسه ای با حضور (نماینده فدراسیون، ناظر داوری،...