برپسب - جوانان فولاد پنج بر یک از سد تراکتورسازی گذشت