برپسب - جوانان تراکتورسازی در تبریز از سپاهان شکست خورد