برپسب - جدال ماشین سازی، گهر زاگرس و پاس برای راهیابی به بازی پلی آف