برپسب - تشکر و اعتذار ایوب غلام زاده از جامعه ورزشی استان