برپسب - تساوی تراکتورسازی در مصاف با صنعت نفت آبادان