برپسب - تراکتور سازی تبریز در مصاف با راه آهن تهران نتیجه بازی را به حریف واگذار کرد